Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po A

 • Ab alio - Z jiného (ve filosofii - označení pro to, co nevzniklo samo od sebe)
 • Ab Iove principium - Od Jova počátek
 • Ab ovo - Od vejce, tedy Od počátku (Ve stařém Římě se hostiny začínaly vejcem a končily jablkem)
 • Ab ovō ūsque ad māla - Od vejce až po jablko. Výklad: Od začátku až do konce (římské hostiny začínaly vejcem a končily jablkem).
 • Abi in pace - Odejdi v pokoji
 • Absit! - Jen to ne!
 • Ab urbe condita - Od založení města (začátek římského kalendáře, dle pověsti 753 př. n. l., často jen zkratka A. U. C.)
 • Abstinere debet aeger - Nemocný se musí omezovat
 • Abyssus abyssum invocat - Propast volá propast
 • Acta non verba - Činy, ne slova
 • Actor et reus idem esse non potest - Stejný člověk nemůže být zároveň žalobce i obviněný (právnická zásada)
 • Ad absurdum - K nesmyslnosti
 • Ad acta - Ke spisům (k vyřízeným věcem, odložit něco „k ledu“)
 • Ad astra - Ke hvězdám
 • Ad audiendum verbum - K slyšení slova
 • Ad captandam benevolentiam- K získání přízně
 • Ad fontes- K pramenům (požadavek pro vědce - vycházet z původních pramenů, ne z pozdějších zpracování)
 • Ad graecās Kalendās - O řeckých kalendách. Výklad: Varianta českého „Až naprší a uschne“, tj. nikdy (Řekové Kalendy neznali).
 • Ad hoc - Pro tento případ, jen pro tento účel.
 • Ad honorum Jezus - Ke cti Ježíše (námořnický pozdrav Ahoj před vyplutím na moře)
 • Ad infinitum - Do nekonečna
 • Ad impossibilia nemo tenetur - Nikdo nemůže být nucen k nemožnostem.
 • Ad impossibilium - K nemožnosti
 • Ad libitum - Dle libosti
 • Ad maiorem Dei gloriam - K větší slávě boží (často zkratka A. M. D. G., heslo jezuitského řádu, často na jezuitských kostelích)
 • Ad manum - Do ruky (Do vlastních rukou daného člověka)
 • Ad nauseam - Argument ad nauseam - až k nevolnosti.
 • Ad omnia paratus - Na všechno připraven
 • Ad rem - K věci (k jádru věci, k tématu).
 • Ad referendum - K podání zprávy
 • Ad usum proprium - K vlastní potřebě
 • Advocatus diaboli - Ďáblův advokát (v katolické církvi při kanonizačním procesu je to člověk, který má za úkol uvést všechny věci, které mluví v neprospěch zkoumané osoby; přeneseně se používá o člověku, který říká věci, kterým sám nevěří)
 • Aequam memento rebus in arduis servare mentem - Hleď zachovati v neštěstí klidnou mysl (Horatius, Ódy)
 • Aeternum vale - sbohem navěky (Ovidius, Proměny - poslední slova Eurydiké, kterými se loučí s Orfeem, poté se vrací do podsvětí)
 • Agnosco fortunam Carthaginis - Poznávám osud Karthága (Livius, Dějiny. Údajný výkřik Hannibala, když spatřil uťatou hlavu svého bratra Hasdrubala, byla vhozena do jeho vojenského tábora. Přeneseně - předtucha, že nějaký čin skončí špatně)
 • Agnus Dei, qui tollis peccata mundi - Beránku Boží, který snímáš hříchy světa (součást katolické mše svaté)
 • Alea iacta est - Kostky jsou vrženy. (Suetonius; věta připisovaná Caesarovi, když překročil říčku Rubikon a tím zahájil občanskou válku).
 • Alibi - Jinde (v právnictví - důkaz neviny)
 • Alma māter - Matka živitelka, pův. označení bohyně úrody Ceres a Venuše, od středověku označení univerzity
 • Alma parens - Matka živitelka
 • Alter ego - Druhé já
 • Amabam et amabar set iam non amor - Miloval jsem a byl milován, ale už nejsem.
 • Amici, diem perdidi! - Přátelé, ztratil jsem den! (Údajně to říkával římský císař Titus, když nikomu za celý den nepomohl)
 • Amicitia nisi inter bonos esse non potest - Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus certus in re incerta cernitur - Jistého (pravého) přítele poznáme v nejisté době (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus est tamquam alter idem - Přítel je něco jako druhé já (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus Plato, sed magis amica mihi Veritas - volně Mám rád Platóna, ale více miluji Pravdu. (Údajný výrok Aristotela)
 • Amicus est carius, pater carior, mater carissima - Přítel je drahý, otec dražší, matka nejdražší
 • Amor caecus - Slepá láska
 • Amor fati - Osudová láska
 • Amor non est sanabilis herbis - Láska není vyléčitelná bylinkami (Ovidius, Listy heroin)
 • Amor patriae - Láska k vlasti
 • Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit - Láska je jako slze: vzniká v oku, dopadá do srdce (Publilius Syrus, Myšlenky)
 • Amor tussisque non celatur - Láska a kašel nelze zatajit
 • Ancilla theologiae - Služka teologie (Názor některých středověkých teologů na filosofii)
 • A nihilo nihil - Z ničeho nic není, z ničeho nic nevznikne
 • Animae fidelium - Duše věrných
 • Anno Domini - Léta Páně (často jenom zkratka A. D.)
 • Ante Christum natum - Před Kristovým narozením (často zkratka A.C.n. nebo A. Cr.)
 • Ante meridiam - před polednem, dopoledne (používá se v anglických časových údajích: AM)
 • Ante portam inferam - Před branou pekelnou
 • A posteriori - Z pozdějšího poznání
 • A priori - Z předchozího zjištění
 • Arbiter elegantiae (nebo elegantiarum) - Rozhodčí (ve věci) vkusu (přezdívka Petronia u dvora císaře Nerona).
 • Aqua et panis est vita canis - K psímu životu je třeba jen voda a chléb
 • Aqua mihi haeret - Dochází mi voda (Při soudních líčeních byl čas měřen vodními hodinami, tzv. klepsydrou)
 • Aqua vitae - Živá voda, voda života
 • Aquam ex pumice postulas - Chceš dostat z kamene vodu, srov. s čes. Vymámit z jalové krávy tele
 • Arbiter elegantiarum - Rozhodčí ve věcech vkusu (přezdívka Petronia, který ovlivňoval vkus za doby císaře Nerona)
 • Arbor ex fructu cognoscitur - Strom se pozná po ovoci
 • Arbor mala, mala māla - Špatný strom nese špatná jablka.
 • Arcanum boni tenoris animae - Tajemství dobré nálady (slogan Starobrna)
 • Arcus triumphalis - Vítězný oblouk (Římané stavěli na počest svých vítězství velkolepé oblouky, pod kterými projíždělo vítězné vojsko)
 • Ars longa, vita brevis. - Umění je dlouhé, život krátký (Seneca, O krátkosti života)
 • Arte et Marte - Uměním i bojem.
 • A se - Ze sebe (ve filosofii - označení jsoucna, které existuje samo od sebe, nezávisle na ničem jiném)
 • Asinus in cathedra - Osel za katedrou, srv. Kozel zahradníkem
 • Asinus manebis in saecula saeculorum - Zůstaneš oslem na věky věkův.
 • At in Arcadia ego - A v Arkádií dlím já
 • Ā tuō Lare incipe! - Začni od svého Lara (tj. domácího boha). Česky: Zameť si nejprve před vlastním prahem.
 • Audacem fortuna iuvat - Odvážnému štěstí přeje (Vergilius, Aeneis)
 • Audentes Deus ipse iuvat - Odvážným přeje sám Bůh (Ovidius)
 • Audiatur et altera pars - Budiž vyslyšena i druhá strana (právnická zásada)
 • Audi, vide, tace - Poslouchej, dívej se a mlč. (heslo Bezpečnostní informační služby ČR vyjadřující, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a mlčet. Jinými slovy musí dodržovat hlavní zásady zpravodajské práce.)
 • Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace - Poslouchej, dívej se a mlč, jestli chceš žít v klidu.
 • Auri sacra fames - Proklatý hlad po zlatě (Vergilius, Aeneis)
 • Aut aut, tertium nōn datur - Buď anebo, třetí možnost není.
 • Aut Caesar, aut nihil - Chci být buď Caesarem, nebo ničím (Heslo italského šlechtice z období renesance, Cesara Borgii)
 • Aut vincere aut mori - Buď zvítězit nebo zemřít (Heslo pruského pluku černých husarů)
 • Ave Caesar, morituri te salutant - Buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví (pozdrav gladiátorů císaři, když šli k souboji)
 • Ave Maria Zdrávas, Maria; Buď pozdravena, Maria (Bible, Lk 1,28 - pozdrav anděla Gabriela Panně Marii, zvěstuje jí, že porodí syna. Také začátek modlitby a název mnoha hudebních skladeb)

Edit this entry.