Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po B

 • Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit - Koktavý má rád koktavého, protože rozumí jeho slovům srv. Vrána k vráně si sedá, rovný rovného si hledá
 • Beata simplicitas - Blažená prostota srv. Svatá prostota
 • Beatae memoriae - Blahé paměti
 • Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum - Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království (Bible, Mt 5,3)
 • Beati possidentes - Šťastní vlastníci (Výrok Bismarcka v německém říšském sněmu, kterým se snažil ospravedlnit dobývání nových území)
 • Beatus ille homo, qui sedet in sua domo - Blažený je ten člověk, který si sedí doma.
 • Beatus vir qui timet Dominum - Blaze člověku, který se bojí Hospodina (Bible, Ž 111(112),1)
 • Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur - Válka se má začínat tak, aby se zdálo, že se usiluje jen o mír. (Cicero, O povinnosti)
 • Bene - Dobře
 • Bibere more Graeco - Pít po řeckém způsobu (V Řecku se připíjelo tolika číšemi, kolik písmen mělo jméno oslavence)
 • Beati pauperes spiritu - Blahoslavení chudí v duchu (Bible, Mt 3,5)
 • Bis dat, qui cito dat - Dvakrát dává, kdo rychle dává (Publius Syrus, Myšlenky)
 • Bis de eadem re ne sit actio - Ať se dvakrát neprojednává ta samá věc (právnická zásada)
 • Bis pueri senes - Staří jsou dvakrát dětmi
 • Bis vincit, qui se vincit in victoria - Dvakrát vítězí ten, kdo vítězí sám nad sebou (Publius Syrus, Myšlenky)
 • Bona fide - V dobré víře
 • Bona pacta, boni amici - Jasné smlouvy, dobří přítelé.
 • Bonos corrumpunt mores congressus mali - Špatné styky kazí dobré mravy (Tertullianus, Manželce)
 • Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi - Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval (Bible, 2 Tm 4,7; rozloučení sv. Pavla)
 • Brevis esse laboro, obscuros fio - Snažím se být stručný a stávám se nesrozumitelným (Horatius, Listy)

Edit this entry.