Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po E

 • Ecce homo. - Hle, člověk! (Bible, J 19,5 - Pilátova slova rozběsněnému davu, požadujícímu smrt Ježíše)
 • Edidit. (nebo jen Ed.) - Vydal. (tj. knihu)
 • Effugit te nihil. - Nic ti neujde.
 • Ego sum qui sum - Jsem, který jsem.(Bible, Ex 3,14 - Odpověď Hospodina na Mojžíšovu otázku, jak se jménuje.)
 • Elixir vitae - Elixír života
 • Emeritus (nebo jen Em.) - Vysloužilý ¨(Titul univerzitního profesora na penzi)
 • Eo ipso - Právě tím; Tudíž
 • Eodem anno - Téhož roku
 • Epistula nōn ērūbēscit - Dopis se nečervená. (Cicero, Dopisy přátelům)
 • Ergo - Tudíž
 • Ergo bibamus! - Tak tedy pijme!
 • Errando discitur - Chybami se člověk učí (volně)
 • Errāre hūmānum est - Chybovat je lidské. (Seneca Starší, Vzorové formulace)
 • Error a culpa vacat. - Omyl je prost viny.
 • Errores medicorum terra tegit. - Omyly lékařů kryje zem.
 • Error in calculo - Chyba ve výpočtu
 • Esse est percipere et percipi - Být znamená vnímat a být vnímán (zásada anglického filosofa Georga Berkleyho)
 • Est modus in rēbus - Ve věcech je míra. (Horatius, Satiry)
 • Esto brevis et placebis. - Buď stručný a budeš se líbit.
 • Est profecto animi medicina philosophia. - Filosofie je vskutku lékem pro duše. (Cicero, Tuskulské rozhovory)
 • Est rerum omnium magister usus. - Praxe je učitelkou všech věcí.
 • Et alia (nebo jen et al.) - A jiné (aj.)
 • Et cētera (nebo jen etc.) - A tak dále (atd.)
 • Et lux perpetua luceat eis - A světlo věčné ať jim svítí (modlitba za zemřelé)
 • Et ne nos inducas in temptationem - A neuveď nás v pokušení (Bible, Mt 6,13 - z modlitby Otčenáš)
 • Et tu, Brute? - I ty, Brute? (Údajný výrok Caesara před svou smrtí v senátu, když mezi vrahy spatřil i Marca Iunia Bruta, kterému dal předtím milost.)
 • Eventus docebit - Výsledek poučí
 • Ex cathedra - Od katedra; Ze stolce (autoritativním způsobem)
 • Exemplis discimus - Na příkladech se učíme.
 • Ex humo homo - Člověk pochází z hlíny (oblíbené rčení sv. Bernarda z Claírvaux, zakladatele cisterciáků)
 • Ex librīs - Z knih (grafický list, označující majitele knihy, vlepovaný na předsádku)
 • Ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti - Z ničeho nemůže vzejít nic, nic se nemůže změnit v nic (Lucretius, O přírodě)
 • Exodus - ZOdchod (Název biblické Druhé knihy Mojžíšovy, popisující odchod Izraelitů z Egypta)
 • Ex off(ici)ō - Z úřední povinnosti.
 • Explicite - Výslovně
 • Ex post - Dodatečně.
 • Ex privata industria. - Z vlastní vůle.
 • Ex tempore. - Bez přípravy
 • Ex ungue leonem. - Podle spáru poznáš lva.
 • Ex voto - Podle slibu (Označení darů v antických, i v křesťanských chrámech)

Edit this entry.