Latinská úsloví

Na této stránce jsou shromážděna latinská úsloví kratší spojení či fráze. Výroky či věty, případně přísloví jsou shromážděny na stránce latinské výroky.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským úslovím.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po H

 • Habemus papam - Máme papeže (starodávná formule, která ohlašuje zvolení nového papeže)
 • Haec habui, quae dixi - Co jsem chtěl říci, jsem řekl.
 • Hannibal ad (ante) portas - Hannibal před branami!
 • Hannibal ante portas Romae stabat Hannibal stanul před branami Říma.
 • Heu mihi! - Běda mi!
 • Hīc et nunc - Zde a nyní, tady a teď.
 • Hic iacet - Zde leží (častý náhrobní nápis)
 • Hīc Rhodos, hīc saltā - Tady je Rhodos, tady skákej. Výklad: Ukaž, co umíš, nevykládej, co jsi kdysi kdesi dokázal, ale předveď to tady a teď, máme-li ti věřit. (z Ezopovy bajky o skokanu, který se chlubil délkou svého skoku doma na ostrově Rhodos)
 • Hīc sunt leōnēs - Zde jsou lvi. (ještě neprobádané místo, bývalo na starých mapách)
 • Historia, magistra vītae - Historie, učitelka života
 • Hodiē mihi, crās tibi - Dnes mně, zítra tobě.
 • Hominem te esse, memento - Pamatuj, že jsi člověk.
 • Homō hominī lupus - Člověk člověku vlkem. (Plautus, Komedie oslovská; po něm převzal Thomas Hobbes v díle Leviathan - označení prvotní společnosti. Zkrácením se hodně pozměnil smysl celého původního Plautova výroku, který zní: Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit, non novit.)
 • Homō hominī lupus est. - Člověk člověku vlkem jest. (Viz výše. Pomocné sloveso jest bývá někdy v citátech vynecháváno, i když tam gramaticky patří.)
 • Homō prōpōnit, Deus dispōnit - Člověk navrhuje, Bůh rozhoduje. srv. Člověk míní, Pán Bůh mění.
 • Homō putat, Deus mūtat - Člověk míní, Pán Bůh mění.
 • Honoris causa (nebo jen H. C.) - Čestné ocenění (označení čestného titulu, většinou doktorátu)
 • Hōra ruit! - Hodina se řítí!; Čas kvapí; tj. čas rychle ubíhá.
 • Horribile auditu. - Je hrůzné to slyšet.
 • Horribile dictu. - Je hrůzné to říci.
 • Horribile visu. - Je hrůzné to vidět.
 • Homo nascitur ad laborem et avis ad volatum - Člověk je stvořen k práci, pták k létání.

Edit this entry.